www.psyhosoma.eu
ΨΥΧΟΣΩΜΑ
Καταστάσεις & Προβληματισμοί Ψυχικής Υγείας
Ψυχίατρος Κυριάκος Ν. Κακούλης
 
 
Αρχική Βιογραφικό Ιατρείο Υπηρεσίες ONLINE Συμβουλευτική Ραντεβού Ιατρείου

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Monday, March 23 @ 22:34:41 EET kyriakos@kakoulis.eu
ΘΡΗΣΚΕΙΑ Kakoulis Kyriakos Κυριάκος Ν. Κακούλης ψυχίατρος "Προφητρεία: «και είπε Κύριος ο Θεός τω όφει...και έχθραν θήσω ανά μέσον σου και ανά μέσον της γυναικός και ανά μέσον του σπερματός σου και ανά μέσον του σπέρματος αυτής΄ αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, και συ τηρήσεις αυτού πτέρναν» [Και είπε κύριος ο Θεός προς τον όφιν...και θα θέσω έχθρα (μίσος άσπονδο) ανάμεσα σε σένα και τη γυναίκα, κι ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της' αυτός (ο κατ'εξοχήν απόγονος της γυναίκας) θα σου συντρίψει το κεφάλι, κι εσύ θα του συντρίψεις την πτέρνα] (Γεν. 3,14-15) Εκπλήρωση: «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» [ Όταν δε έφτασε ο προκαθορισμένος καιρός, απέστειλε ο Θεός τον υιό του, που γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχτηκε στο νόμο, με σκοπό να εξαγοράσει τους υπόδουλους στον νόμο, ώστε να αποκτήσουμε την υιοθεσία] (Γαλ, 4,4-5) Με τα λόγια αυτά (Γέν. 3,15) ο Θεός δείχνοντας άπειρη συγκατάβαση, αγαθότητα και ευσπλαχνία στους πρωτόπλαστους Αδάμ και Εύα, προαναγγέλει στον δόλιο και πανούργο δαιμονικό όφι, ότι θα τον συντρίψει το "σπέρμα" της γυναικός (δηλαδή ο Χριστός ) ενώ αυτός (ο όφις - διάβολος) θα του τραυματίσει την πτέρνα (υπαινιγμός του Σταυρικού θανάτου του Κυρίου, του θανάτου της ανθρώπινης σάρκας του Χριστού) ώστε έτσι να αποκατασταθεί η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, να επανέλθει ο κεχωρισμένος από το Θεό άνθρωπος στην κοινωνία μαζί Του. Αυτή είναι η πρώτη διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο, το «πρωτευαγγέλιον» της λύτρωσης του, όπως οναμάζεται. Το πρωτευαγγέλιον αποδεικνύει επίσης το γεγονός ότι ο Θεός, Θεός αγάπης και οικτιρμών και φιλανθρωπίας, παρά το γεγονός ότι το εκλεκτότερο δημιούργημα Του ο άνθρωπος, προτίμησε στον Παράδεισο, αντί της δικής Του σωτήριας συμβουλής, την υπακοή του στο διάβολο, δείχνοντας μάλιστα έχθρα κατά του προσώπου του δημιουργού Του, δεν έπαυσε ούτε στιγμή να το αγαπά. Έτσι δια μέσου των αιώνων, προπαρασκεύασε ο Τριαδικός Θεός με την αγαθή του πρόνοια, τη μετάνοια και σωτηρία του ανθρώπου. Απέστειλε τον Υιό του που γεννήθηκε από γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει αυτή άνδρα, ο οποίος υποτάχτηκε στο νόμο, για να εξαγοράσει τους υπόδουλους στον νόμο και να μας χαρίσει την υιοθεσία, να μας κάνει δηλαδή παιδιά του Θεού και εμείς από τότε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα αγαθά της υιοθεσίας αυτής. Αυτό το μεγάλο και σωτήριο γεγονός της δια του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού, απολύτρωσης του πεσόντος αμαρτωλού ανθρώπου είναι το βασικότερο και θεμελιωδέστερο δόγμα της Χριστιανικής πίστης και θρησκείας μας. "Photo: images/topics/Religion/19.jpg

(...>> | 5511 | 0)

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΕΚΣΤΑΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ; Thursday, January 22 @ 16:36:31 EET kyriakos@kakoulis.eu
ΘΡΗΣΚΕΙΑ Kakoulis Kyriakos Κυριάκος Ν. Κακούλης ψυχίατρος "Συχνά ο ειδικός ψυχικής υγείας καλείται να διαχωρίσει αυτό που ανήκει στη σφαίρα της υγιούς πίστεως ενός θρησκευόμενου από το θρησκευτικό παραλήρημα και να καθορίσει τι αντιστοιχεί στο υγιές και τι στην ψυχοπαθολογία. Το θρησκευτικό παραλήρημα είναι γνωστό στην ψυχοπαθολογία της σχιζοφρένειας. Σύμφωνα με τον Foucault «συχνά συμβαίνει οι θρησκευτικές δοξασίες να προετοιμάζουν ένα είδος φανταστικού τοπίου, ένα ιδανικό εξωπραγματικό περιβάλλον για κάθε λογής παραληρήματα». Το θρησκευτικό παραλήρημα έχει διάφορες μορφές και ο ασθενής βιώνει κάτι το πρωτόγνωρο με τη μορφή φαντασίωσης και με ακλόνητη υποκειμενική συνείδηση. Μέσω της ψυχοπαθολογίας ικανοποιούνται εσωτερικές επιθυμίες. Ο Wyrsch θεωρεί το περιεχόμενό του σαν κάτι με ιδιαίτερο υπαρξιακό βάρος που αναδύεται από το βάθος της ίδιας της προσωπικότητας. Ο Conrad υπογραμμίζει το τετριμμένο, το χονδροειδές και το αφελές του περιεχομένου στο θρησκευτικό παραλήρημα. Η πάσχουσα ύπαρξη μπορεί να ζει στις διάφορες μορφές του θρησκευτικού παραληρήματος την επιφοίτηση , το βίωμα μηνυμάτων από ένα άλλο κόσμο ,το βίωμα της «υπέρτασης αλήθειας», της υπερφυσικής έμπνευσης ,της προσταγής στης Θεία βούληση, την ενσάρκωση του θείου, τον προσηλυτισμό, το αίσθημα εξιλέωσης και το βίωμα της κοσμικής καταστροφής. Το τελευταίο ψυχοπαθολογικά μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως άμεση εκδήλωση παραληρητικού θυμού και το θεματικό περιεχόμενο είναι εντυπωσιακό και ποικίλο όπως κατακλυσμός, πυρ εξ ουρανού, σεισμική καταστροφή και συναφή. Η φαντασίωση του παραληρητικού είναι μια χαοτική διαδικασία συνειρμών με μορφή μνήμης ασύνδετης από χρόνο και τόπο και με άτακτες συνειρμικές εικόνες. Στην έκσταση ως θρησκευτικό βίωμα ο άνθρωπος ζει ένα συναίσθημα ευτυχίας και ανείπωτης χαράς μέσα σχεδόν σε μια πλήρη ακινησία επαφής. Σε μια τέτοια κατάσταση επειδή έχει αποκοπεί κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο η ψυχή έχει το συναίσθημα ότι κοινωνεί και ενώνεται με ένα εσωτερικό αντικείμενο που είναι το τέλειο Ον ο Θεός, χωρίς την ύπαρξη κάποιου διάμεσου. Στην έκσταση η ανθρώπινη ύπαρξη νοιώθει το Θεό και παραδίνεται στη γαλήνη της αναγνώρισης του. Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ του εκστατικού θρησκευτικού βιώματος μιας θρησκευόμενης προσωπικότητας από το θρησκευτικό παραλήρημα της σχιζοφρένειας συνίσταται στα εξής: 1) Ο θρησκευόμενος εμμένει και σχεδόν απολιθώνεται στην εκτίμηση του Θείου, ενώ ο σχιζοφρενής τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στο Θείο κατά κάποιο τρόπο αποπροσωποποιούμενος. 2) Στη σχιζοφρένεια βλέπει κανείς τη δυσαρμονία και το ανακόλουθο ανάμεσα σε αυτό που βιώνεται από τον ασθενή και στη συμπεριφορά του. 3) Στο θρησκευτικό παραλήρημα του σχιζοφρενούς, στην κατάσταση έκστασης εκδηλώνεται από μέρους του ασθενούς ανησυχία, υπερκινητικότητα, άγχος σε αντίθεση προς τον θρησκευόμενο που κατακλύζεται από παθητικότητα και γαλήνη αλλά και από ένα συγκρατημένο δυναμισμό. 4) Ο σχιζοφρενής στο παραλήρημα του περιγράφει μια ανιστορική κατάσταση σε σχέση με το Θεό, ενώ ταυτόχρονα εκδηλώνει μια τάση διεύρυνσης των ιδεών του, χωρίς να έχει την ανάλογη αντίληψη του ιστορικού χρόνου. 5) Το παραλήρημα του σχιζοφρενή διακρίνεται από την έλλειψη βιωμάτων αγάπης και επίσης ότι σχιζοφρενής προτιμά την προβολή σε σχέση με την ανωνυμία, επαίρεται χωρίς κανείς να τον παίρνει στα σοβαρά. Το αντίθετο συμβαίνει με το εκστατικό βίωμα του θρησκευόμενου. 6) Ο παραληρών ασθενής δεν ερωτά, δεν συζητεί πλέον, όλα του είναι γνωστά, σε όλα έχει δώσει λύσεις. Αντίθετα ο γνήσια θρησκευόμενος μέσα στο βαθύ προβληματισμό του, προσπαθεί να κερδίσει την αλήθεια. Η γνώση του σχιζοφρενούς βρίσκεται στο τέρμα της πορείας της, ενώ εκείνη του θρησκευόμενου είναι εν κινήσει προ του τέρματος με τον διαρκή προβληματισμό της. "Photo: images/topics/Religion/12.jpg

(...>> | 7845 | 4.4)

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Monday, January 12 @ 20:33:27 EET kyriakos@kakoulis.eu
ΘΡΗΣΚΕΙΑ Kakoulis Kyriakos Κυριάκος Ν. Κακούλης ψυχίατρος "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄13 Ο ύμνος της αγάπης. (εάν ταις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον) δηλαδή Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων μιλώ και των αγγέλων,αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει (ηχώ χωρίς νόημα) και εαν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν και εάν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη μεθιστάναι, αγάπην δε μη έχω, ουθέν είμι. και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και κατέχω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν έχω όλη την πίστη, ώστε και όρη να μετακινώ, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα καν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσωμαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι και αν μοιράσω όλα τα υπάρχοντα μου στους φτωχούς και αν παραδώσω το σώμα μου στη φωτιά για να καεί ,αλλά δεν έχω αγάπη, ποιό το όφελος; "Photo: images/topics/Religion/04.jpg

(...>> | 5245 | 4)

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Διευθυντής: Ψυχιατρικής Κλινικής
"Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης"
Λίγα λόγια..
Βιογραφικό
Ιδιωτικό Ιατρείο
Σφακίων 36, Χανιά, 73134
Τηλέφωνο: 2821058093
Κινητό: 6956601742
Mail: kiriakos@kakoulis.eu

Διαβάστε ακόμα

ΤΟ ALCOHOL ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ALZHEIMER ΠΡΟΛΗΨΗ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΝΑ ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΖΕΙ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Συναισθηματικές αντιδράσεις συνταξιοδότησης – αποστρατείας.

Ψυχίατρος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και ψυχαναλυτής και οι διαφορές μεταξύ τουςΕιδικά θέματα
Διαταραχές
Απόψεις
Έρευνα
Θρησκεία
Κοινωνία
Στρατός
Τρίτη ηλικία
Ευεξία
Ανάπτυξη παιδιού
Μύθος ή Πραγματικότητα;

Γέλιο το φάρμακο ζωής...

Γνωστοποιούμε σύμβαση με
Ταμείο Στρατού
Ταμείο Αεροπορίας
Ταμείο Ναυτικού
Ταμείο Λιμενικού Σώματος

 Ιατρείο

Βιογραφικό

Υπηρεσίες

Ραντεβού

Επικοινωνία

 

Ενημερωτικός διαδικτυακός κόμβος Καταστάσεων & Προβληματισμών Ψυχικής Υγείας

Αρθογραφία & Επιμέλεια ψυχίατρος Κακούλης Κυριάκος διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής Ν.Ν.Κ

Copyright © 2007 - 2015 Powered by psyhosoma.eu